Disclaimer Nederlands

"Z-Staal BV" neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

"Z-Staal BV" heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

De teksten, afbeeldingen en logo's, hierna te noemen merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van "Z-Staal BV". Deze merken mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "Z-Staal BV" op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

 

 

Disclaimer English

"Z-Staal BV" takes all precautions to ensure that the information on this website is accurate and up-to-date. Irregularities are, however, cannot be excluded and the reader should not automatically go out of the accuracy of the information. The offered information and/or services are used by the user at your own risk and are subject to typographical errors. To the information offered on the website and/or services may be derived from the rights in any way.


"Z-Staal BV" does not affect the way in which the information is used by the user and disclaims all liability for loss of income or direct, indirect or consequential damages, of any kind.


The texts, images and logos, hereinafter referred to as brands, used and displayed on this website are the property of "Z-Staal BV". These marks may participate, without the prior written consent of "Z-Staal BV" in no way be copied, reproduced or made public.

 

 

Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten van Z-Staal B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 18041817.

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. U kunt onze algemene voorwaarden ook hieronder downloaden in pdf formaat.


Download Algemene Voorwaarden